TaxY

Voor & door generatie Y

We kunnen de wereld van morgen niet vormgeven met de regels van gisteren

‘If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough,’ aldus Albert Einstein. Dat is volgens ons als Jong RB precies waar het misgaat in het huidige belastingstelsel. Het is zo complex dat het al zijn kracht heeft verloren. Vooral de jongeren zijn daar de dupe van. In tegenstelling tot verworven rechten van veel ouderen, klinkt het geluid van onze generatie onvoldoende door in politiek Den Haag.

Daarom springen wij voor hen in de bres. Omdat het allemaal al ingewikkeld genoeg is, hebben wij een aantal ankerpunten geformuleerd om jongeren de springplank te kunnen geven die ze verdienen. Zo werken we samen aan een eenvoudiger en eerlijker belastingstelstel. Want we kunnen de wereld niet vormgeven met de (zeer complexe) regels van gisteren.


Waarom TaxY

Het is een gegeven dat jongeren (‘generatie Y’) beduidend anders in het leven staan. Zij hebben een andere kijk op werk, ondernemen, bezit, ouder worden enzovoort. Daarbij leven zij in een andere wereld. Digitaal, DIY, nieuwe merken (smart industry, Uber, Airbnb etc.), ZZP en start-ups, duurzaamheid, pensioenen, wonen en werken, zorg etc.


In een wereld die verandert moeten de belastingregels mee veranderen. Voor de ontwikkeling van jongeren (en dus van onze samenleving) is een ommekeer in het belastingsysteem nodig.


Jong RB heeft een doortimmerd advies geschreven om het systeem aan te passen. De overheid moet namelijk terdege rekening houden met deze belangrijke en grote groep die binnenkort de backbone van onze samenleving is.


Eigentijdse visie op belastingstelsel

De RB Jongerencommissie zet zich in om politiek Nederland de helpende hand te bieden. Samen met een grote groep Jong RB-leden en stakeholders (o.a. jongerenorganisaties van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht) is er uitvoerig gesproken en nagedacht wat er nodig is om een belastingstelsel te ontwerpen dat met zijn tijd meegaat. Minder fiscale regels, geen ongewenste scheefgroei en onbegrijpelijkheid. Dit heeft medio 2017 al geleid tot een eerste uitgangspuntennotitie, welke verstuurd is aan de politiek om het belang duidelijk te maken.

Jongeren

 • De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt benadeelt voornamelijk jongere werknemers. Ze lopen onbetaald stage, hebben te maken met tijdelijke contracten of moeten noodgedwongen als zzp’er aan de slag. Werknemers met een flexibel contract krijgen vaak minder salaris voor hetzelfde werk en er wordt te weinig geïnvesteerd in kennis en opleiding. Zo verslechtert de positie van jongeren op de arbeidsmarkt meer en meer. En dat terwijl de jonge werknemer al zoveel moeite heeft om vaste grond onder de voeten te krijgen. Er moet daarom kritisch naar de arbeidsmarkt worden gekeken om jongeren de eerlijke kans te geven die ze verdienen.
   

  Aanbevelingen om dit te bereiken: 

  • Laat jongeren deelnemen aan deze langlopende discussie. Hun input kan aanvullende inzichten opleveren, onder andere over het waarom van flexibilisering en hoe jongeren aankijken tegen de huidige arbeidsmarkt. De jongere generatie is tot nu toe zwaar ondervertegenwoordigd bij werknemersorganisaties.
  • Richt op werkzekerheid in plaats van op baanzekerheid. Een vast contract is voor jongeren van minder groot belang, mits er sprake is van voldoende werkzekerheid. Faciliteer daarom opleidingen, cursussen en andere manieren om kennis en vaardigheden te vergroten.
  • Verklein de verschillen tussen de kosten, belastingheffing en risico’s van de verschillende soorten arbeidsrelaties (zzp’er versus werknemer).


 • Jongeren hebben nauwelijks toegang tot de woningmarkt. Recente wijzigingen rondom de fiscale behandeling van de eigen woning raken jongeren onevenredig hard en de aangescherpte hypotheekregels brengen een eigen huis voor jongeren verder weg dan ooit. Kort samengevat: minder woningkeuze, hogere verkoopprijzen, minder lenen, meer inbreng eigen geld zonder ruimte tot vermogensopbouw, nadelig effect studieschuld, minder renteaftrek, volledige aflossingsplicht en geen overgangsrecht of verworven rechten zoals andere generaties huizenbezitters. Ook prijsstijgingen en afgenomen aanbod in de huurmarkt raken vooral nieuwe (jonge) huurders. En dat terwijl starters juist financieel kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan lagere maandlasten in de spits van hun leven. Het is daarom tijd voor een meer evenwichtige behandeling van starters op de huur- en woningmarkt.

  Aanbevelingen om dit te bereiken: 

  • Geef starters een langere aflossingsperiode, specifieke startersleningen of een optionele aflossingsvrijstelling in de eerste vijf jaar.
  • Verminder de aflossingsplicht van 100% naar 50%.
  • Stel een vrijstelling van overdrachtsbelasting in op de aanschaf van een eerste woning. Het beetje spaargeld dat jongeren hebben kan dan worden besteed aan inrichting en financiering, want een eigen huis kopen zonder het meebrengen van eigen geld is niet meer te doen.
  • Maak de principiële keuze om de eigen woning (geleidelijk) over te brengen naar box 3. Zo voorkom je fiscaal voordeel van bovenmatige financiering met vreemd vermogen, voorkomen we marktverstoringen en verminderen we de schuldpositie en financiële kwetsbaarheid van gezinnen. Neem daarnaast een vrijstelling op die gericht is op modaal woningbezit. Dit past bij een meer evenwichtige verdeling van het besteedbaar inkomen over de levensfases.
  • Verbeter de huurmarkt ten gunste van starters. Veel starters komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, de private sector is onbetaalbaar en recht op huurtoeslag is vaak onmogelijk vanwege de lage maximale inkomensgrens. En dat terwijl ‘Hotel Mama’ ook haar grenzen kent.


 • Het pensioen waar jongeren nu voor inleggen is aanmerkelijk kariger dan dat van de huidige groep ouderen. Jongeren moeten langer doorwerken, krijgen geen VUT en hebben te maken met een versobering van de opbouw, hogere pensioenpremies, geen eindloon en meer onzekerheid. De belangen van jong en oud zijn tegengesteld. De veranderingen in het pensioenstelsel raken jongeren daardoor onevenredig hard. Het pensioenstelsel moet worden herzien. 

  Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Neem de behoefte van jongeren aan meer vrijheid en flexibiliteit mee tijdens de herziening van het pensioenstelsel. Onderzoek laat zien dat 70% van de jongeren niet meer gelooft in pensioen.
  • Behandel rechten, plichten en verantwoordelijkheden evenwichtig over de verschillende generaties en maak een eind aan belangentegenstelling. Jongeren zijn solidair maar hebben het gevoel dat zij verantwoordelijk zijn voor het dichten van andermans bestaande financiële zwarte gaten, terwijl ze zelf in de spits van hun leven zitten en pensioen nog een ver-van-hun-bed-show is.


 • Het aantal regels en de bureaucratie waar ondernemers in het mkb mee te maken hebben is gigantisch. Vooral starters hebben het door de belasting- en regeldruk in ons land lastig. Terwijl juist deze (jonge) ondernemers in het mkb de motor van onze toekomstige economie zijn. Geef hen daarom de mogelijkheid om een eigen onderneming te starten en op een verantwoorde manier te laten renderen.

  Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Stimuleer studeren naast ondernemen, bijvoorbeeld doordat studie-uren meetellen in het urencriterium (vergelijk: regeling voor zwangere ondernemers).
  • Minder vergunningen, meer gebruik van ICT, minder administratie en slimmer toezicht.
  • Concretiseer de mkb-toets zoals opgenomen in het regeerakkoord zo snel mogelijk.
  • Communiceer regels zo duidelijk mogelijk naar de nieuwe generatie ondernemers.


 • De wereld is voor jongeren het nieuwe speelveld geworden. Vriendschappen, werk, wonen, vrije tijd… alles gaat de grenzen over. De internationalisering van burgers en bedrijven neemt alleen maar toe en fiscaliteit in internationaal verband is hot. Nederland is verontwaardigd over de Panama Papers en belastingconstructies van multinationals gaan onze maatschappij en politiek aan het hart. Morele wenselijkheid en fair share-discussies lijken hierin leidend. Maar het is een utopie om te denken dat internationale fiscale problemen nationaal kunnen worden opgelost. Nederland is namelijk geen eiland. Laten we daarom internationaal een verschil maken.

  Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Nederland moet vanwege de houdbaarheid, duurzaamheid, voorzienbaarheid en wenselijkheid van het Nederlandse fiscale klimaat een meer proactieve rol spelen in de zoektocht naar de fair share. Wees in Europees perspectief transparant om te komen tot een rechtvaardige oplossing voor alle lidstaten. Wij kunnen ons dan ook vinden in de uitlating van de Staatssecretaris dat ons negatieve fiscale imago ook reële bedrijven begint af te schrikken.
  • Creëer een level playing field voor alle multinationals en het mkb. Het midden- en kleinbedrijf betaalt momenteel de rekening van het belastingmisbruik en de -ontduiking van multinationals, terwijl juist het mkb de motor van de Nederlandse economie vormt. Bescherm hen daarom.
  • Voorkom het huidige informatiegat door de Eerste en Tweede Kamer te laten beschikken over een geïntegreerd beeld van het Nederlandse fiscale vestigingsbeleid in relatie tot de internationale tax planning.
  • Beleidsmakers moeten actief deelnemen aan de belangrijke maatschappelijke discussie omtrent internationale tax planning omdat deze bijdraagt aan het normbesef van burgers en bedrijven.


 • In het verleden heeft Nederland diverse groene belastingen ingevoerd en vervolgens weer afgeschaft, omdat de balans tussen de kosten en de opbrengsten van de heffing niet in evenwicht was. Duurzaamheid voor de huidige en volgende generaties jongeren is geen keuze meer maar noodzaak. 

  Aanbevelingen om dit te bereiken: 

  • Laat de vervuiler betalen. Hoe meer iemand vervuilt, hoe meer hij of zij betaalt. De vormgeving van dit principe kan ook buiten de fiscale wetgeving worden geregeld. Bij vervuiling op draagkracht gebaseerde beginselen is dat niet mogelijk. Indien er wordt gekozen voor inbedding van groene belastingen in de fiscale wetgeving:
   • Maak een kosten-batenanalyse met meetbare milieudoelstellingen.
   • Communiceer deze doelstellingen.
   • Monitor jaarlijks.


 • Eindelijk een faciliteit die werkt: de jubelton*. Goed voor jongeren, goed voor banken en goed voor de gemoedsrust van veel ouderen. Trek deze faciliteit daarom ruimer, zodat vermogensoverdracht bij leven wordt bevorderd en jongeren kunnen worden ondersteund in de periode dat ze het meest behoefte hebben aan financiële speelruimte.

  * Met de jubelton kunnen bedragen tot maximaal € 100.800 belastingvrij worden geschonken aan personen tot 40 jaar, mits deze wordt gebruikt voor de eigen woning (bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek).

  Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Maak de jubelton ook beschikbaar voor andere doeleinden, zoals het aflossen van een studieschuld.
  • Bevorder de vermogensoverdracht tijdens leven door:
   • De vrijstellingen bij overdracht tijdens leven te verruimen.
   • De schenkbelasting te verlagen en/of de erfbelasting te verhogen.
   • Een life time-vrijstelling (bij leven) te introduceren.


 • Het huidige belastingstelsel is zo complex dat het niet meer uit te leggen valt. Toeslagen leiden tot het rondpompen van geld en premies volksverzekeringen en de zorgverzekeringswet maken belastingheffing onoverzichtelijk. Het gevolg? Irritatie, waardoor de wil om belasting te betalen verdwijnt. Het belastingstelsel moet daarom weer eerlijk, effectief, efficiënt en eenvoudig (vier E’s) worden.

  Aanbevelingen om dit te bereiken: 

  • Toets alle nieuwe fiscale maatregelen vóór, tijdens en na invoering aan de vier E’s.
  • Neem in alle nieuwe fiscale maatregelen een horizonbepaling op.
  • Focus op vereenvoudiging en transparantie:
   • Introduceer een ‘mens-erger-je-niet-beginsel’ waardoor belastingheffing weer voor iedereen begrijpelijk wordt en irritatie wordt voorkomen. Burgers en bedrijven willen weten: hoeveel belasting moet ik betalen als ik € 1 extra verdien.
   • Overweeg een 1%-norm waarbij belastingen die minder opbrengen dan 1% van de totale belasting- en premieopbrengsten worden afgeschaft.
   • Start met het aanpassen van de regelingen genoemd op de lijst ‘20 complex uitvoerbare regelingen’.
   • Stel een politiek-onafhankelijke fiscale opschonings-/hervormingscommissie aan.
   • Gebruik het fiscaal belastingsysteem alleen voor instrumentele doelstellingen als het echt de beste oplossing biedt. Onderzoek dus ook altijd niet-fiscale alternatieven en wees daar transparant over.


 • Jongeren hechten veel minder aan bezit dan ouderen. Hebben hoeft niet meer, gebruiken volstaat. Omdat deze ontwikkeling beter is voor mens en milieu, moet er op korte termijn fiscale stimulering (of in ieder geval fiscale duidelijkheid) omtrent de deeleconomie komen.

   Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Kijk naar succesvolle oplossingen in het buitenland, zowel binnen als buiten het huidige fiscale systeem (of gecombineerd).
  • Verduidelijk de grens tussen hobbymatige activiteiten en belaste activiteiten en communiceer over een eenduidige fiscale uitwerking. Rechtspraak, wetgeving en communicatie vanuit de Belastingdienst zijn nu nog tegenstrijdig.
  • Focus op handhavings- en uitvoeringskosten in relatie tot (lage) inkomsten. Introduceer bijvoorbeeld een vrijstelling met een normbedrag, versoepel de btw-verplichtingen voor kleine ondernemers of introduceer nieuwe (eigen) regels voor belastingheffing in de deeleconomie (bronheffing bij bijvoorbeeld platforms).
  • Verkrijg de juiste informatie door bijvoorbeeld informatieplicht voor platforms aan burgers of meldingsplicht voor digitale platforms aan de Belastingdienst in te voeren.


 • De nieuwe economie transformeert in rap tempo van fysiek naar digitaal. In alle sectoren worden productie- en bedrijfsprocessen met behulp van internet in combinatie met nieuwe technologie slimmer en efficiënter aangepakt. Voor jongeren is dat niets nieuws, Smart Industry is voor hen leidend. Dit zorgt voor een grote opkomst van startups en scale-ups die met hun nieuwe businessmodellen de oude doen vervagen. Wetgeving moet op deze snelle ontwikkelingen inspelen.

  Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Verleg de aandacht van reactieve belastingwetgeving naar proactieve belastingmaatregelen.
  • Richt binnen de overheid en de Belastingdienst innovatieteams op die kennis hebben van Smart Industry. Zij kunnen maatschappelijke ontwikkelingen vertalen naar noodzakelijke wetgeving.


 • De lasten op arbeid zijn in Nederland relatief hoog, terwijl de lasten op consumptie relatief laag zijn. Daar komt bij dat jongeren gewend zijn aan de consumptiemaatschappij waarin we leven. Door de belastingdruk op arbeid te verschuiven naar belastingdruk op consumptie, ontstaat een meer solide belastingstelsel en wordt de financiële bewustwording onder jongeren gestimuleerd. Jong RB onderschrijft dan ook de keuze van het huidige kabinet om het lage btw-tarief te verhogen en de tarieven in de inkomstenbelasting te verlagen.

  Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Uniformeer het btw-tarief en elimineer daarmee ook onbegrijpelijke verschillen in btw-behandeling (bijvoorbeeld het kenmerkende huidige verschil in btw-tarief tussen cavia- en konijnenvoer).
  • Onderzoek of de verhouding van de huidige belastingdruk tussen kapitaal en arbeid in lijn is met wat binnen de samenleving als rechtvaardig wordt gezien.


 • Belastingheffing raakt iedereen in de samenleving, van de wieg tot het graf en zelfs daarna. Het is daarom essentieel dat de Belastingdienst optimaal functioneert. Om dat te kunnen bereiken is de Belastingdienst afhankelijk van deugdelijke, uitvoerbare fiscale wetgeving waarop zij haar interne processen kan aanpassen.

  Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Betrek jonge inspecteurs bij het maken van verbeterslagen ten aanzien van kwaliteit en processen binnen ‘hun Belastingdienst’.
  • Ga voor belastingherziening en schets een duidelijk tijdspad. Voorkom zo tussentijdse
   ad hoc-wetgeving. Neem jonge Belastingdienstmedewerkers actief mee bij de implementatie ervan.
  • Zet vol in op digitalisering binnen de Belastingdienst en wees transparant over de visie op digitalisering.
  • Maak het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van actuele thema’s ten behoeve van de rechtszekerheid zo spoedig mogelijk kenbaar en help zo jonge inspecteurs in de dagelijkse praktijk.
  • Focus op een goede opleiding voor jonge inspecteurs zodat een gelijk speelveld voor adviseurs en de Belastingdienst ontstaat.
  • Stimuleer een constructieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen de adviseur en de Belastingdienst.


 • Jong RB ervaart dat de politieke aandacht primair uitgaat naar belastingheffing van bedrijven en burgers en dat er minder aandacht is voor het bestaande fiscale regime binnen maatschappelijke organisaties in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs, cultuur en welzijn. Het gevolg is dat de fiscale regelgeving in deze sector niet meer voldoet. De verouderde belastingwetgeving voor maatschappelijke organisaties sluit niet meer aan op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, zoals noodzakelijke samenwerkingsverbanden en ondernemerschap. Pak dit aan, zodat fiscaliteit geen beperking meer vormt voor vernieuwing en verandering en jongeren weer geboeid en gebonden worden door maatschappelijke organisaties.

  Aanbevelingen om dit te bereiken:

  • Het beeld dat deze organisaties altijd onder een btw- of vennootschapsbelastingvrijstelling vallen klopt al lang niet meer. Breng huidige fiscale knelpunten en de bijbehorende effecten binnen maatschappelijke organisaties in kaart. Sluit daarbij aan bij de normen die binnen de sector zelf van toepassing zijn.
  • Moderniseer het belastingsysteem voor maatschappelijke organisaties. Dit geldt zowel voor de vennootschapsbelasting en btw als de loonheffingen. De huidige vrijstellingen zijn verouderd, hebben een alles of niets karakter en worden eng uitgelegd. Fiscaliteit mag geen beperking (meer) zijn om samenwerkingen aan te gaan of ondernemerschap te stimuleren.


Uitreiken visiedocument in politiek Den Haag

Op donderdag 17 mei 2018 is het TaxY visiedocument officieel aangeboden aan politiek Den Haag. Ralph Rijnders, voorzitter Jong RB, overhandigde de uitgangspunten aan Rens Raemakers, lid van de Tweede Kamer voor D66. Rens vindt het enorm belangrijk dat jongeren, dé toekomst, het gevoel hebben gehoord te worden in de Tweede Kamer. Dat is ook precies het doel van het visiedocument, namelijk jongeren een stem geven op fiscaal gebied.

Het visiedocument is daarnaast ook officieel overhandigd aan drs. Jan IJzerman, directeur van de directie Directe Belastingen bij het DG Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën. Jong RB gaat graag het gesprek aan en kijkt uiteraard uit naar de reacties op de gedane voorstellen.


TaxY


Over Jong RB / RB Jongerencommissie

Jong RB is een professioneel netwerk voor jonge RB-leden (tot en met 35 jaar). Er worden jaarlijks diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij het accent ligt op de fiscale actualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Ook is er volop gelegenheid om te netwerken met andere jonge belastingadviseurs.

De RB Jongerencommissie behartigt de belangen van de Jong RB-leden, biedt een platform waar jongeren hun mening kunnen uiten, brengt jonge leden bijeen om met en van elkaar te leren, levert een positieve bijdrage aan de toekomst van het beroep en vervult tevens een adviesfunctie naar het RB-bestuur.


Over het RB

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.