Tucht en beroep

Voor u als klant is kwaliteit van essentieel belang. Als belastingplichtige moet u erop kunnen rekenen dat uw belastingadviseur úw belangen dient. En dat hij/zij alle ins-and-outs kent van het belastingvak, zodat u verzekerd bent van de optimale oplossing.

Adviseurs die lid zijn van het Register Belastingadviseurs (RB) beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies.

Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geboden prestatie of dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen. De RB leden zijn namelijk gebonden aan het Reglement Tuchtrechtspraak.

Veelgestelde vragen Tucht en Beroep

 • Leden van het RB moeten zich uiteraard houden aan wettelijke regels, maar ook aan het Reglement Beroepsuitoefening en aan de door de belastingadviseur gehanteerde algemene voorwaarden.

  Het Reglement Beroepsuitoefening bepaalt onder meer dat een RB-lid de belangen van zijn klant in het oog moet houden en onafhankelijk moet zijn. Ook moet hij of zij altijd handelen naar de eer en waardigheid van het beroep. In eerste instantie wordt een klacht door de Raad van Tucht behandeld. Daarna kunnen de betrokken partijen (of het bestuur) eventueel in beroep gaan bij de Raad van Beroep.

  Transparant
  Het Register Belastingadviseurs neemt klachten tegen zijn leden serieus. Het indienen van een klacht is eenvoudig en de behandeling van de klacht is transparant. Klachten tegen RB-leden worden niet alleen behandeld, maar ook geanonimiseerd gepubliceerd. Op deze manier kunnen ook andere leden weten hoe de beroepsregels bedoeld zijn.


 • Samenstelling Raad van Tucht:
  Dhr. mr. drs. M.G.J.M. van Kempen – Voorzitter
  Dhr. mr. D.H. Sloof - Plv. Voorzitter
  Dhr. mr. drs. R.E.M. van der Velden RB - Lid
  Dhr. P.T. van Veen RA RB - Lid
  Dhr. R. Cohen RB - Plv. Lid
  Samenstelling Raad van Beroep:
  Dhr. mr. dr. J.T. Sanders - Voorzitter
  Dhr. mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB - Lid
  Dhr. A.J. Nieuwenhout MB RB - Lid
  Dhr. R.A.J. van Brugge AA RB – Plv. lid

 • Klachten kunnen worden ingediend door een direct belanghebbende. Onder een direct belanghebbende wordt verstaan:

  • Een (voormalig) klant van een RB-lid.
  • Het bestuur van het Register Belastingadviseurs.
  • De Belastingdienst en de AFM (onder voorwaarden).

  Als uw klacht al bij een ander forum in behandeling is (geweest), kan de Raad besluiten om uw klacht niet in behandeling te nemen.

 • U kunt een klacht indienen tegen een persoon die lid is van Register Belastingadviseurs. Het is niet mogelijk om een klacht tegen een kantoor in te dienen. Wilt u weten of iemand lid is van onze vereniging? Kijkt u dan onder ‘Vind een RB’ op deze website of neem contact met ons op.

 • U kunt een klacht indienen als het handelen (of nalaten van handelen) van een RB-lid in strijd is met de bepalingen van het Reglement Beroepsuitoefening. Geef in uw klacht duidelijk aan welke bepalingen uit het genoemde reglement niet of niet voldoende door de adviseur in acht zijn genomen.

 • U kunt geen klacht indienen als het een gebeurtenis betreft die langer dan drie jaar voor de datum van ontvangst van de klacht heeft plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat door het lange tijdsverloop het feitelijke handelen van de adviseur lastig is vast te stellen.

  U kunt ook geen klacht indienen tegen een kantoor of bedrijf. Kantoren en bedrijven zijn namelijk geen lid van het RB.

 • Uw klacht stuurt u schriftelijk (in vijfvoud) naar de Raad van Tucht. Uw klacht bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • de persoon over wie u een klacht heeft;
  • de reden van uw klacht: wat is er precies gebeurd en wanneer heeft dit plaatsgevonden;
  • uw naam, adres, e-mailadres en telefoon- of mobielnummer
  • uw handtekening
  • kopieën van documenten die uw klacht ondersteunen


  Adresgegevens

  Register Belastingadviseurs
  Raad van Tucht
  Postbus 333
  4100 AH  CULEMBORG
  Telefoon: (0345) 54 70 00

 • Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen, wordt aan u een waarborgsom van € 200 gevraagd. Is uw klacht gegrond? Dan ontvangt u deze waarborgsom terug. Is uw klacht ongegrond? In dat geval wordt de waarborgsom niet aan u geretourneerd.

 • Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen door de Raad van Tucht, wordt eerst mediation voorgesteld aan beide partijen. Mediation is vaak een - betere en snellere - wijze van conflictoplossing, waarbij vooral de betrokkenen zelf een belangrijke rol spelen. Bijkomend voordeel is dat mediation tot lagere proceskosten leidt voor zowel de cliënt als de betrokken belastingadviseur. Ook is een financiële genoegdoening binnen deze vorm mogelijk.

  Zie voor meer informatie over mediation en mediators bijvoorbeeld www.vfmmediator.nl.


 • Als uw klacht in behandeling wordt genomen door de Raad van Tucht:

  • wordt een schriftelijke reactie van het RB-lid gevraagd op de ingediende klacht (verweerschrift);
  • mag u als klager op deze reactie reageren (conclusie van repliek);
  • krijgt het RB-lid nog eenmaal de mogelijkheid om op deze reactie van u te reageren (conclusie van dupliek).

  Nadat alle stukken zijn uitgewisseld wordt een zitting van de Raad van Tucht gepland. Tijdens deze zitting kunt u nog een mondelinge toelichting geven op de klacht en het RB-lid kan daarop reageren. Ook kan de Raad van Tucht nog vragen stellen als er iets onduidelijk is. Voor de hele klachtenprocedure raadpleegt u het Reglement Tuchtrechtspraak.

  U moet rekening houden met een periode van zes maanden, tussen het moment van indienen van uw klacht en de behandeling van uw klacht ter zitting.


 • Raad van Tucht
  Dinsdag 6 maart 2018
  Dinsdag 5 juni 2018
  Dinsdag 11 september 2018
  Dinsdag 4 december 2018

  De heren Sloof, Van der Velden en Van Veen
  De heren Van Kempen, Van Veen en Cohen
  De heren Van Kempen, Van Veen en Van der Velden
  De heren Van Kempen, Cohen en Van der Velden

  Raad van Beroep
  Dinsdag 13 maart 2018
  Dinsdag 29 mei 2018
  Dinsdag 18 september 2018
  Donderdag 29 november 2018

  De heren Sanders, Van Nieuwenhout en Van den Kerkhof
  De heren Sanders Van den Kerkhof en Van Brugge
  De heren Sanders, Van Nieuwenhout en Van Brugge
  De heren Sanders Van Nieuwenhout en Van Brugge • De Raad van Tucht en de Raad van Beroep kunnen een waarschuwing, een berisping, een schorsing of een royement opleggen aan het lid. Zij kunnen geen geldboete of schadevergoeding opleggen. Een alternatief kan dan ook zijn om te kiezen voor mediation. Bent u van mening dat u (financiële) schade heeft geleden en wenst u deze schade vergoed te krijgen? Dan moet u daarvoor een afzonderlijke procedure starten bij de civiele rechter. Eventueel kan in deze procedure verwezen worden naar de uitspraak van de Raad van Tucht of Beroep.

  De Raad van Tucht stelt de kosten van de procedure vast en voor wiens rekening deze kosten zijn:

  • voor rekening klager:
   de kosten van de procedure bedragen maximaal het bedrag van de gestorte waarborgsom*
  • voor rekening beklaagde:
   de kosten van de procedure bedragen maximaal € 1.500


  * Bij uitzondering kan de Raad de kosten van de procedure ten laste van een klager eveneens vaststellen op een bedrag van ten hoogste € 1.500, indien naar het oordeel van de Raad, de klager misbruik heeft gemaakt van zijn klachtrecht (artikel 14 lid 4).


 • Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Raad van Tucht, dan kunt u binnen twee maanden na de uitspraak hiertegen in beroep gaan bij de Raad van Beroep. Het in beroep gaan moet eveneens schriftelijk geschieden. De Raad van Beroep zal dan op basis van dezelfde werkwijze als die van de Raad van Tucht beoordelen of de Raad van Tucht in zijn ogen een juiste uitspraak heeft gedaan.

 • Staat uw vraag niet vermeld of is het u niet duidelijk? Belt u dan gerust met Corina Schimmel van het secretariaat van de Raad van Tucht via (0345) 54 70 00.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.