Kwaliteit van de RB

Voor u als klant is kwaliteit van essentieel belang. Als belastingplichtige moet u erop kunnen rekenen dat uw belastingadviseur úw belangen dient. En dat hij/zij alle ins and outs kent van het belastingvak, zodat u verzekerd bent van de optimale oplossing.

Als dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb, is kwaliteit een van de belangrijkste pijlers van het RB. Kwaliteit van de vereniging, in de vorm van goede inhoudelijke en toekomstgerichte ondersteuning in de beroepsuitoefening. Maar juist ook kwaliteit van de RB-leden, in het niveau van scholing en het naleven van beroepsregels.

Twee kwaliteitsregisters
Het Register Belastingadviseurs kent twee kwaliteitsregisters. Toelating tot een van de registers is mogelijk voor belastingadviseurs die voldoen aan de theoretische kennis en beroepsvaardigheden die nodig zijn om het beroep naar behoren uit te kunnen voeren. Daarnaast staan zij te goeder naam en faam bekend en zijn zij niet werkzaam op een wijze die strijdig is met het Reglement Beroepsuitoefening.

Register Belastingadviseur
Leden die zijn ingeschreven in het subregister Register Belastingadviseur mogen de titel RB (voluit: Register Belastingadviseur) voeren. Een RB heeft een minimale opleiding op hbo-/wo-niveau en beschikt, naast een ruime basiskennis, over verdiepte fiscale kennis. Een RB houdt zijn kennis jaarlijks op peil door ten minste 40 Permanente Educatiepunten te behalen.

Register Belastingconsulent
Leden die zijn ingeschreven in het subregister Register Belastingconsulent mogen de titel RBc (voluit: Register Belastingconsulent) voeren. Een RBc heeft een minimale opleiding op hbo-niveau en beschikt ook minimaal over een ruime fiscale basiskennis. Een RBc houdt zijn kennis jaarlijks op peil door ten minste 40 Permanente Educatiepunten te behalen.

Erkend RB-kantoor
Kantoren waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB, kunnen een erkenning als RB-kantoor krijgen. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB. Daar begint elk fiscaal antwoord mee.

Overzicht opleidingstitels RB
In het onderstaande overzicht is weergegeven welke titel leden mogen voeren na afronding van een opleiding van het RB. Evenals welk niveau de titel vertegenwoordigt.

Opleiding

Titel

Niveau

Register Belastingconsulent*

RBc

hbo

Register Belastingadviseur**

RB

hbo/hbo+

Master Belastingadviseur*


MB tot 2015
LLM vanaf 2015***

hbo-master


AA/RA-Belastingaccountant /
RB College voor accountants

geen


hbo


AA/RA Register Belastingadviseur /
RB Academy (2 jaar)

RB


hbo+


RB College

geen

hbo

RB Academy

RB

hbo+
*Deze opleidingen worden niet meer aangeboden.
** Deze opleiding wordt niet meer aangeboden en is opgegaan in de nieuwe opleidingen RB College en RB Academy.
**Vanaf 1 januari 2015 mogen geslaagden van de geaccrediteerde fiscale hbo-master Master Belastingadviseur de titel LLM voeren in plaats van de titel MB. Afgestudeerden vóór deze datum voeren de titel MB. Het invoeren van universitaire graden aan hbo-masters heeft te maken met de internationale herkenbaarheid van opleidingstitels in het geaccrediteerde onderwijs.

Tucht en beroep

Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies.

Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geboden prestatie of dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen. De RB leden zijn namelijk gebonden aan het Reglement Tuchtrechtspraak.

Veelgestelde vragen Tucht en Beroep

 • Leden van het RB moeten zich uiteraard houden aan wettelijke regels, maar ook aan het Reglement Beroepsuitoefening en aan de door de belastingadviseur gehanteerde algemene voorwaarden.

  Het Reglement Beroepsuitoefening bepaalt onder meer dat een RB-lid de belangen van zijn klant in het oog moet houden en onafhankelijk moet zijn. Ook moet hij of zij altijd handelen naar de eer en waardigheid van het beroep. In eerste instantie wordt een klacht door de Raad van Tucht behandeld. Daarna kunnen de betrokken partijen (of het bestuur) eventueel in beroep gaan bij de Raad van Beroep.

  Transparant
  Het Register Belastingadviseurs neemt klachten tegen zijn leden serieus. Het indienen van een klacht is eenvoudig en de behandeling van de klacht is transparant. Klachten tegen RB-leden worden niet alleen behandeld, maar ook geanonimiseerd gepubliceerd. Op deze manier kunnen ook andere leden weten hoe de beroepsregels bedoeld zijn.


 • Samenstelling Raad van Tucht:
  Dhr. mr. drs. M.G.J.M. van Kempen – Voorzitter
  Dhr. mr. D.H. Sloof - Plv. Voorzitter
  Dhr. mr. drs. R.E.M. van der Velden RB - Lid
  Dhr. P.T. van Veen RA RB - Lid
  De heer mr. drs. C.J. van Zijp RB - lid
  Mevrouw drs. R. Ekhart-van der Laan RB - lid

  Samenstelling Raad van Beroep:
  Dhr. mr. dr. J.T. Sanders - Voorzitter
  Dhr. mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB - Lid
  Dhr. A.J. Nieuwenhout MB RB - Lid
  Dhr. R.A.J. van Brugge AA RB – Plv. lid

 • Klachten kunnen worden ingediend door een direct belanghebbende. Onder een direct belanghebbende wordt verstaan:

  • Een (voormalig) klant van een RB-lid.
  • Het bestuur van het Register Belastingadviseurs.
  • De Directeur-Generaal van de Belastingdienst of een door hem gemachtigde individuele ambtenaar van de Belastingdienst.
  • De toezichthouder ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

  Als uw klacht al bij een ander forum in behandeling is (geweest), kan de Raad besluiten om uw klacht niet in behandeling te nemen.

 • U kunt een klacht indienen tegen een persoon die lid is van Register Belastingadviseurs. Het is niet mogelijk om een klacht tegen een kantoor in te dienen. Wilt u weten of iemand lid is van onze vereniging? Kijkt u dan onder ‘Vind een RB’ op deze website of neem contact op met het secretariaat van de Raad van Tucht. Per e-mail rb@klachtregeling.nl of telefonisch (013) 594 43 19.

 • U kunt een klacht indienen als het handelen (of nalaten van handelen) van een RB-lid in strijd is met de bepalingen van het Reglement Beroepsuitoefening. Geef in uw klacht duidelijk aan welke bepalingen uit het genoemde reglement niet of niet voldoende door de adviseur in acht zijn genomen.

 • U kunt geen klacht indienen als het een gebeurtenis is waarmee u langer dan één jaar mee bekend bent of redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen. Een klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard als deze langer dan vijf jaar na het handelen of nalaten is gebeurd. De reden hiervoor is dat door het lange tijdsverloop het feitelijke handelen van de adviseur lastig is vast te stellen.

  U kunt ook geen klacht indienen tegen een kantoor of bedrijf. Kantoren en bedrijven zijn namelijk geen lid van het RB.

 • U kunt uw klacht indienen via de website rb.klachtregeling.nl. Door online uw klacht en/of geschil in te dienen, wordt de klachtprocedure vereenvoudigd. Afhandeling van uw klacht kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden. 

  Uw klacht kan door de Raad van Tucht of de Raad van Beroep pas in behandeling worden genomen, als uw klacht aan een aantal voorwaarden voldoet. Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of uw klacht kan worden behandeld. Lees daarom voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure.

 • Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen, wordt aan u een waarborgsom van € 200 gevraagd. Is uw klacht gegrond? Dan ontvangt u deze waarborgsom terug. Is uw klacht ongegrond? In dat geval wordt de waarborgsom niet aan u geretourneerd.

 • Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen door de Raad van Tucht, wordt eerst mediation voorgesteld aan beide partijen. Mediation is vaak een - betere en snellere - wijze van conflictoplossing, waarbij vooral de betrokkenen zelf een belangrijke rol spelen. Bijkomend voordeel is dat mediation tot lagere proceskosten leidt voor zowel de cliënt als de betrokken belastingadviseur. Ook is een financiële genoegdoening binnen deze vorm mogelijk.

  Indien partijen kiezen voor mediation komen de kosten voor het eerste dagdeel voor rekening van het RB.
  Wanneer de klacht door middel van mediation wordt afgedaan ontvangt u de waarborgsom retour.

  Zie voor meer informatie over mediation en mediators bijvoorbeeld www.vfmmediator.nl.


 • Als uw klacht in behandeling wordt genomen door de Raad van Tucht:

  • wordt een schriftelijke reactie van het RB-lid gevraagd op de ingediende klacht (verweerschrift);
  • mag u als klager op deze reactie reageren (conclusie van repliek);
  • krijgt het RB-lid nog eenmaal de mogelijkheid om op deze reactie van u te reageren (conclusie van dupliek).

  Nadat alle stukken zijn uitgewisseld wordt een zitting van de Raad van Tucht gepland. Tijdens deze zitting kunt u nog een mondelinge toelichting geven op de klacht en het RB-lid kan daarop reageren. Ook kan de Raad van Tucht nog vragen stellen als er iets onduidelijk is. Voor de hele klachtenprocedure raadpleegt u het Reglement Tuchtrechtspraak.

  U moet rekening houden met een periode van zes maanden, tussen het moment van indienen van uw klacht en de behandeling van uw klacht ter zitting.


 • Raad van Tucht
  Dinsdag 3 december 2019
  Dinsdag 3 maart 2020
  Dinsdag 16 juni 2020
  Dinsdag 15 september 2020
  Dinsdag 1 december 2020


  De heren Van Kempen, Van Zijp en Van Veen
  De heren Van Kempen, Van Veen en Van Zijp
  De heren Van Kempen, Van der Velden en mevrouw Ekhart
  De heren Van Kempen, Van der Velden en mevrouw Ekhart
  De heren Van Kempen, Van Zijp en Van Veen
  Raad van Beroep
  Dinsdag 10 december 2019
  Dinsdag 10 maart 2020
  Dinsdag 9 juni 2020
  Dinsdag 22 september 2020
  Dinsdag 8 december 2020

  De heren Sanders, Van Nieuwenhout en Van den Kerkhof
  De heren Sanders, Van Nieuwenhout en Van den Kerkhof
  De heren Sanders, Van den Kerkhof en Van Brugge
  De heren Sanders, Van Nieuwenhout en Van Brugge
  De heren Sanders, Van Nieuwenhout en Van den Kerkhof


 • De Raad van Tucht en de Raad van Beroep kunnen een waarschuwing, een berisping, een schorsing of een royement opleggen aan het lid. Zij kunnen geen geldboete of schadevergoeding opleggen. Een alternatief kan dan ook zijn om te kiezen voor mediation. Bent u van mening dat u (financiële) schade heeft geleden en wenst u deze schade vergoed te krijgen? Dan moet u daarvoor een afzonderlijke procedure starten bij de civiele rechter. Eventueel kan in deze procedure verwezen worden naar de uitspraak van de Raad van Tucht of Beroep.

  De Raad van Tucht stelt de kosten van de procedure vast en voor wiens rekening deze kosten zijn:

  • voor rekening klager:
   de kosten van de procedure bedragen maximaal het bedrag van de gestorte waarborgsom*
  • voor rekening beklaagde:
   de kosten van de procedure bedragen maximaal € 1.500


  * Bij uitzondering kan de Raad de kosten van de procedure ten laste van een klager eveneens vaststellen op een bedrag van ten hoogste € 1.500, indien naar het oordeel van de Raad, de klager misbruik heeft gemaakt van zijn klachtrecht (artikel 14 lid 6).


 • Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Raad van Tucht, dan kunt u binnen twee maanden na de uitspraak hiertegen in beroep gaan bij de Raad van Beroep. Het in beroep gaan moet eveneens schriftelijk geschieden. De Raad van Beroep zal dan op basis van dezelfde werkwijze als die van de Raad van Tucht beoordelen of de Raad van Tucht in zijn ogen een juiste uitspraak heeft gedaan.

 • De Raden van Tucht en Beroep worden ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. U kunt een e-mail sturen naar rb@klachtregeling.nl of bellen naar 013-5944319. 

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.